2017-2018 Lions Officers

PRESIDENT – Kaushal Pratap J.B. Rana

Immediate Past President:- ManilBabu Shrestha

Secretary: – Bibek Shrestha

Treasurer: – Raj Kr. Shrestha

1st Vice President: – Bindu Ssapkota

2nd Vice President: – Govind Shahi

3rd VicePresident: – Keshar B. Thapa

Tail Twister: – Juju Shahi

Tamer: – Nirmala Karki

 

 

 

 

Advertisements