Lions officers 2017-2018

PRESIDENT – Kaushal Pratap J.B. Rana

Immediate Past President:- ManilBabu Shrestha

  • Secretary: – Bibek Shrestha
  • Treasurer: – Raj Kr. Shrestha
  • 1st Vice President: – Bindu Ssapkota
  • 2nd Vice President: – Govind Shahi
  • 3rd VicePresident: – Keshar B. Thapa
  • Tail Twister: – Juju Shahi
  • Tamer: – Nirmala Karki

 

 

Advertisements